Toimitusketjun yhteistyö – älykäs ratkaisu kilpailukykyiseen liiketoimintaan

Blogi , Etusivu slider
Globalisaatio on vaikeuttanut yritysten kehittymistä eristäytyneessä ympäristössä. Pk-yritykset teollisuusalasta tai liiketoiminnan tyypistä riippumatta tarvitsevat runsaasti yhteistyötä toistensa kanssa pysyäkseen kilpailukykyisinä ja houkuttelevina. Tämän kaltainen yhteistyö auttaa heitä kehittämään vahvaa verkostoa toimittajien, asiakkaiden ja eri palveluntarjoajien välillä.

Kuvio 1. Yhteistyön tyypit Barrattin (2004) mukaan

Yhteistyöllä tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation pyrkimystä saavuttaa tuloksia, joita ei ole saavutettavissa työskentelemällä eristyksissä muista (Wang & Archer 2007). On totta, että pk-yrityksillä on erilaisia sisäisiä ja ulkoisia syitä harjoittaa liiketoimintaa toistensa kanssa (Risikko 2017). Kuten usein sanotaan, ”hyväntekeväisyys alkaa kotoa”. On tärkeää, että yhteistyötä tehdään yrityksen sisällä ennen ulkopuoliseen – muiden yritysten kanssa tehtävään –  yhteistyöhön ryhtymistä.

Jos ajatellaan toimitusketjun yhteistyön olevan yritykselle perusedellytys, on harkittava kahta tärkeintä yhteistoimintapistettä, jotka ovat vertikaalinen ja horisontaalinen yhteistyö, kuten kuviossa 1 näkyy (Barratt 2004, 32).

 

Vertikaalinen yhteistyö

Vertikaalisella yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, kun kaksi tai useampi organisaatio toimitusketjun eri tasoista tai vaiheista jakaa vastuut, resurssit ja suorituskykytiedot suhteellisen samankaltaisten loppuasiakkaiden palvelemiseksi (Chan & Prakash 2012). Siihen liittyy yrityksiä, jotka toimivat toimitusketjun eri vaiheissa, mutta ne toimivat yhdessä tai luotettavasti tavoitteenaan hyötyä toisistaan. Kuvio 2 auttaa näkemään vertikaalisen yhteistyön periaatteen.

Kuvio 2. Vertikaalisen yhteistyön vaiheet (Wollny 2011)

Tyypillinen esimerkki vertikaalisesta yhteistyöstä on Wärtsilän ja sen toimittaja- ja hankkijayhtiöiden, kuten CEVA, DHL, CITEC, Wapice, Schneider Electric ym., toiminta. On olemassa muutamia syitä, miksi tällainen yhteistyö valitaan. Näitä syitä ovat muun muassa transaktiokustannusten väheneminen, resurssien jakaminen sekä oppimisen ja tiedon jakmisen lisääntyminen (Chan & Prakash 2012).

 

Horisontaalinen yhteistyö

Horisontaalinen yhteistyö on määritelty seuraavasti: ”win-win-tilanteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen toimitusketjun samassa vaiheessa toimivien yritysten välillä” (Cruijssen 2012). Tämä yhteistyö käsittää kaksi yritystä, jotka toimivat samalla teollisuudenalalla. Ne ovat kilpailijoita mutta voivat silti kuulua samaan tuotanto- ja/tai toimitusketjuun. Kuvio 3 selittää horisontaalista yhteistyötä.

Horisontaalinen yhteistyö on tehokas tapa, jolla yritykset voivat saavuttaa yhteisen tavoitteen. Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi erinäisten esteiden poistaminen, markkinahintaan vaikuttaminen ja tarvittaessa liian julkisen sektorin sääntelyn torjuminen sen haitatessa liiketoimintaa. Toinen merkittävä etu on kustannusten jakautuminen kahdelle ja tehokas tuotannon allokointi.

Kuvio 3. Horisontaalisen yhteistyön vaiheet (Wollny 2011)

Esimerkkejä horisontaalisesta yhteistyöstä ovat:

  • Yhteishanke: esimerkiksi vuonna 2011 Ford ja Toyota sopivat hybridiautojen kehittämisestä.
  • Strateginen liitto: Star Alliance on yksi maailman suurimmista globaaleista lentoyhtiöiden liittoutumista, joka perustettiin vuonna 1997.

Aivan kuten ”yhtenäisyys on voimaa”, voimme myös sanoa ”yhteistyö on voimaa”. Ensin kannattaa perehtyä sisäiseen yhteistyöhön ja vasta sitten siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja kokeilla ulkoista yhteistyötä. Olen varma, että tämän tyyppinen yhteistyö vauhdittaa yritystäsi.

 

–Kodjovi Lotchi,
projektitutkija, Vaasan yliopisto

 

Lähteet:

Barratt, M. 2004. Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain Management: An International Journal 9:1, 30–42.

Chan, F. T.S.  & Prakash, A. 2012. Inventory management in a lateral collaborative manufacturing supply chain: a simulation study. International Journal of Production Research 50:16, 4670–4685.

Cruijssen, F. 2012. Horizontal collaboration: A CO3 position paper. Osoitteessa: http://www.co3-project.eu/wo3/wp-content/uploads/2011/12/CO%C2%B3-Framework-for-collaboration-Executive-Summary.pdf.

Risikko, J. 2017. Välittäjäorganisaatiot ja yhteistyöalustat pk-yritysten välisen yhteistyön mahdollistajana. Vaasan yliopisto. Tuotantotalous. Pro gradu. Osoitteessa: https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/7880/Välittäjäorganisaatiot+ja+yhteistyöalustat+pk-yritysten+välisen+yhteistyön+mahdollistajana.

Wang, S. & Archer, N. 2007. Business-to-business collaboration through electronic marketplaces: An exploratory study. Journal of Purchasing & Supply Management, 13 (2), 113–126.

Wollny, R. 2011. Vertical and horizontal cooperation in a Supply Chain. Supply Chain Management: Strategic Issues. Osoitteessa: https://www.slideshare.net/uapippo/vertical-and-horizontal-cooperation-in-a-supply-chain.

 

About admin information