Haasteiden moninaisuus mikro- ja pk-yrityksissä

Blogi , Etusivu slider

Mitkä ovat mikro- ja pienten yritysten kärkihaasteita, ja miten niihin pyritään vastaamaan? Työelämä on murroksessa. Tulevalla vuosikymmenellä yrittäjyysajattelu vahvistuu ja pienten yritysten merkitys kasvaa. Muutos haastaa yritysten johtoa ymmärtämään paremmin mahdollisuuksiaan sisäisten voimavarojen kasvattamiseen.

Mikro- ja pk-yritysten sisäisiä ja ulkoisia haasteita tunnetaan edelleen huonosti. Pisku-hankkeessa haastateltiin 38:n yrityksen johtoa yritystensä kärkihaasteista. Suurin osa yrityksistä oli alle kymmenen henkilön mikroyrityksiä (N=18), mutta mukana oli myös pieniä (N=15) ja keskisuuria yrityksiä (N=5).

Mikroyrityksillä oli eniten haasteita yritystä kohden. Keskeiset haasteet löytyivät strategiasta ja toimintaympäristöstä, kuten kilpailuympäristön muutoksista, resurssien puutteesta, strategian muodostamisesta ja rahoituksesta. Toiminnan ohjauksen tyypillisiä haasteita olivat priorisointi, tuotteen laadun varmistus, myynti ja markkinointi ja tuotannon ohjaus:

”Suomessa rahan saaminen on äärettömän hankalaa asioissa, joita ei ole vielä tehty. Pitää olla referenssejä.”

Yrityksen koon kasvaessa johtamiseen ja tiedonkulkuun liittyvät haasteet alkavat nousta enemmän esille. Pienen yrityksen edustaja kertoi näin:

”Esimiestyö, kuten kouluttaminen, johtaminen ja sparraaminen, vie aikaa ja on haasteellista.”

Keskisuurten yritysten kohdalla erityisesti rekrytointi ja henkilöstön osaaminen koettiin keskeisenä haasteena:

”Työntekijöistä pyritään saamaan laaja-alaisempia, mutta tässä on koettu vastustusta.”

Mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa on se, että hyvinvointiin liittyvät haasteet nousevat esille vain suhteellisen vähän.  Tätä täydentää Baronin kollegoineen (2016) tekemä tutkimus, jossa yritysten perustajat kertoivat kokevansa vain vähäistä stressiä. Sitä selitettiin heidän suurella psykologisella pääomallaan, johon kuuluu hyvä itsetunto, sitkeys ja optimismi. Hubner ja Baum (2018) puolestaan tutkivat, miten yrittäjät kehittävät henkilöstöosaamista yrityksissään. He luonnehtivat sitä tilannekohtaiseksi ja epämuodolliseksi. Oppiminen tapahtuu pääasiassa työssä oppimisena ja yhteiskehittämisenä kehittämisvoimavarojen niukkuuden takia. Verkostoitumista ja luovuutta hyödynnetään henkilöstön kiinnostuksen ja osaamisen kehittämisessä.

Pisku-hankkeessa tutkitaan työhön liittyviä haasteita myös henkilöstön ja johdon kyselytutkimuksella. Mielenkiintoista onkin nähdä, eroavatko näiden ryhmien väliset näkemykset toisistaan ja miten!

 

Kirsi Polvinen, asiantuntija, Aalto-yliopisto

 

Lähteet:

Baron, R.A., Franklin, R.J. & Hmieleski, K.M. 2016. Why Entrepreneurs Often Experience Low, Not High, Levels of Stress: The Joint Effects of Selection and Psychological Capital. Journal of Management, 42, 3, 742–768.

Hubner, S.V. & Baum, M. 2018. Entrepreneurs’ Human Resources Development. Human Resource Development Quarterly, 29, 4, 357–381.

About admin information