Pisku-partnerit

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun liiketoimintaosaamisen ja prosessien johtamisen -tutkimusryhmä käsittää erityisesti teknologiaan perustuvien yritysten yrittäjämäisen mind set:n sekä ihmisten ja asioiden johtamisen (leadership ja management) tutkimisen. Tämän lisäksi tutkimus- ja kehityskohteina ovat myös liiketoimintaosaaminen, liiketoimintamallit sekä prosessit. Näkökulmina ovat sekä fyysisten prosessien, kuten toimitusketjunhallinta tai tuotantoprosessi, liiketoimintatason kuten rahoitusprosessi, että yksityiskohtaisempien prosessien, kuten laatuprosessin tai asiakashallintaprosessin tutkimus ja kehitys. Lisäksi tutkimusryhmä on laajentanut tutkimustaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden strategisen tason yhteistekijöihin.

Turun ammattikorkeakoulun ja sen Hyvinvointi ja johtaminen tulevaisuuden työssä -tutkimusryhmässä on useiden vuosien ajan tutkittu työn muutosta ja moderneja työnteon tapoja (esimerkiksi mobiili, monipaikkainen ja virtuaalinen työ, ns. NewWoW) sekä niiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja johtamiskäytäntöihin. Tutkimusryhmässä on kehitetty yhteistoiminnallisten menettelyjen avulla yritysten ja organisaatioiden toimintaa ja käytäntöjä vastata uudenlaisten työn muotojen edellyttämiin vaatimuksiin.

www.turkuamk.fi


Aalto yliopisto

Virtual and Mobile Work -tutkimusryhmä tutkii ja kehittää yhteisöllisten työympäristöjen mahdollistamia uudenlaisia työnteon tapoja. Ryhmä käynnisti toimintansa jo 2000-luvun alussa ensimmäisenä Suomessa hajautetun, monista paikoista käsin tapahtuvan yhteistoiminnan parissa.Keskeisinä alueina viime vuosien aikana on ollut erilaisten uusien työskentely- ja organisointitapojen haasteiden ja toisaalta käytössä olevien yksilöllisten ja sosiaalisten sekä digitaalisten voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen. Tähän hankkeeseen osallistuvien tutkijakehittäjien osaamisalueina ovat erityisesti start-up-tyyppisten mikroyritysten toiminnan tuntemus. Lisäksi sosiaalipsykologiset näkökulmat yritysten kehittämisessä ja niissä tarvittavien menetelmien ja käytäntöjen käyttö ovat tutkimusryhmän osaamista. Tietämys mikro- ja pk-yritysten ryhmä-, tiimi-, verkosto- ja yhteistyödynamiikasta on myös tutkimusryhmän keskeistä osaamista. Kokonaisuutta täydentää menetelmätuntemus yritysten tarvekartoituksesta sekä vaikuttavuusarvioinnista.

www.aalto.fi


Vaasan Yliopisto

Vaasan yliopiston Networked Value Systems (NeVS) on monitieteellinen tutkimusryhmä, joka yhdistää sekä strategisen johtamisen että operaatioiden johtamisen osaamista. Ryhmä tutkii arvonmuodostumiseen liittyviä strategioita, prosesseja ja käytäntöjä teollisuuden arvojärjestelmissä, verkostoissa ja yrityksissä. Ryhmä hyödyntää erityisesti strategisen johtamisen ja operaatioiden johtamisen teorioita. Tutkimusryhmä keskittyy erityisesti kolmeen teemaan: verkostot ja organisaatioiden väliset suhteet, strategia ja strategiaprosessit sekä palveluliiketoiminta. Ryhmä pyrkii kehittämään sekä teoriaa että käytäntöä. Hankkeeseen osallistuvien projektihenkilöiden laaja osaaminen suunnitteluteorian soveltamisesta yhteistyöalustan suunnitteluun kartuttaa hankekokonaisuuden toimintaa. Lisäksi projektihenkilöillä on vahva osaaminen mallinnuksesta sekä oppimisja tiedonluontiteorioiden soveltamisesta yhteistyöalustojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

www.uva.fi


Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus monimediaisten ratkaisujen hyödyntämisestä hankkeiden tulosten disseminaatiossa mm. Innofun (Interreg IVC) ja Mopaali (EAKR) hankkeiden kautta. Myös erilaiset kehittämistyön fasilitointimenetelmät sekä digitaaliset etätyövälineet ja -menetelmät ovat Lapin amk:n vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää yrityksissä digitaalisen ympäristön hallinnan kehittämisessä osana työnmuotoilua. Hankkeeseen osallistuvilta asiantuntijoilta löytyy laaja osaaminen kansallisista ja kansainvälisistä T&K-hankkeista. Keskeisinä osaamisalueina asiantuntijoilta löytyy innovointi, luovat prosessit ja elokuvatuotanto. Lisäksi vahvaa asiantuntemusta löytyy myös infografiikkaan, nettisivuihin ja valokuvaukseen sekä julkaisutoimintaan ja -prosesseihin liittyen.

www.lapinamk.fi